Prepoznavanje pesme online dating dating for par Nordfyns

Posted by / 08-Oct-2017 10:16

U poslednjoj generaciji konzola deluje kao da Xbox nekako stalno kaska za Playstation parnjacima, tako je nekako bilo i kada se prole godine pojavio Playstation 4 Pro dok je Microsoft saekao sa „project Scorpio“, odnosno sada ve Xbox One X konzolom i odluio je da je lansira tek sada. Ovde možete preuzeti verziju Plana raspodele Na osnovu člana 167. Svaki član, u svakom trenutku, ima mogućnost da u pisanoj formi sa obrazloženjem, obavesti Sokoj o primedbi na bilo koji član Plana raspodele.

104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016 - odluka US) (u daljem tekstu: Zakon) i člana 24. Ovaj Plan raspodele obavezan je za sve autore i nosioce prava koji ostvaruju svoja autorska prava preko Sokoja.

Pravila raspodele sadržana u Planu raspodele jednako se primenjuju na sve autore i nosioce prava, za koje ostvarivanje prava obavlja Sokoj u skladu sa Zakonom i međunarodnim ugovorima koje je Sokoj zaključio sa inostranim autorskim društvima.

Osnovni kriterijumi raspodele su način i obim iskorišćavanja muzičkog dela, u zavisnosti od kategorije dela, na načelima srazmernosti, primerenosti i pravičnosti raspodele, a u skladu sa Planom raspodele, drugim aktima Sokoja i aktima CISAC-a i BIEM-a.

Obrasci 'Ugovor o isključivom ustupanju imovinskih autorsko-pravnih ovlašćenja', 'Podaci o autoru/nosiocu prava' i ’Ugovor o elektronskom pružanju usluga’ propisuju se odlukom Upravnog odbora na osnovu prethodnog mišljenja Saveta autora i čine sastavni deo Plana raspodele, a objavljuju se na internet stranici Sokoja.

Ukoliko autor odnosno drugi nosilac prava u trenutku zaključenja ugovora već ima zaključen ugovor sa drugom inostranom organizacijom za istu teritoriju, Sokoj će obavestiti autora i inostrano društvo, a ugovor neće biti važeći.

prepoznavanje pesme online dating-45prepoznavanje pesme online dating-71prepoznavanje pesme online dating-72

U slučaju zahteva autora koji nije državljanin Republike Srbije ili poseduje dvojno državljanstvo za otkaz ugovora o isključivom ustupanju imovinskih autorsko-pravnih ovlašćenja Sokoju, a zbog učlanjenja odnosno ustupanja prava inostranoj organizaciji, autoru će biti odobren otkaz ugovora.